Advanced  
YIC-IR

Browse by Author

 
Help
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Showing authors 1-30 of 34

Next page
作者姓名 唯一标识 个人主页地址 作品数量
李金花 133337-000032 中文:http://ir.yic.ac.cn/jhli@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/jhli@yic.ac.cn
76
高学鲁 133337-000016 中文:http://ir.yic.ac.cn/xlgao@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/xlgao@yic.ac.cn
51
吉成龙 133337-000359 中文:http://ir.yic.ac.cn/clji@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/clji@yic.ac.cn
40
刘苏静 133337-000039   35
李宝泉 133337-000233 中文:http://ir.yic.ac.cn/bqli@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/bqli@yic.ac.cn
33
吕剑 133337-000337 中文:http://ir.yic.ac.cn/jlu@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/jlu@yic.ac.cn
27
陈琳琳 133337-000004   27
毕晓丽 133337-000223 中文:http://ir.yic.ac.cn/xlbi@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/xlbi@yic.ac.cn
26
陈令新 133337-000225 中文:http://ir.yic.ac.cn/lxchen@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/lxchen@yic.ac.cn
25
刘芳华 133337-000314 中文:http://ir.yic.ac.cn/fhliu@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/fhliu@yic.ac.cn
23
李博伟 133337-000362 中文:http://ir.yic.ac.cn/bwli@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/bwli@yic.ac.cn
20
李斐 133337-000234 中文:http://ir.yic.ac.cn/fli@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/fli@yic.ac.cn
17
张立华 133337-000258   17
梁荣宁 133337-000138 中文:http://ir.yic.ac.cn/rnliang@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/rnliang@yic.ac.cn
15
张晓黎 133337-000260 中文:http://ir.yic.ac.cn/xlzhang@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/xlzhang@yic.ac.cn
13
李青 133337-000237   13
夏春雷 133337-000367 中文:http://ir.yic.ac.cn/clxia@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/clxia@yic.ac.cn
12
李佳霖 133337-000031 中文:http://ir.yic.ac.cn/jlli@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/jlli@yic.ac.cn
11
张俪文 133337-000259 中文:http://ir.yic.ac.cn/lwzhang@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/lwzhang@yic.ac.cn
10
毛培利 133337-000045   9
李莉莉 133337-000235 中文:http://ir.yic.ac.cn/llli@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/llli@yic.ac.cn
8
梁守真 133337-000238   8
吕迎春 133337-000044   5
学位论文 133337-000268   4
杨少丽 133337-000077   4
骆永明 133337-000242 中文:http://ir.yic.ac.cn/ymluo@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/ymluo@yic.ac.cn
2
刘红梅 133337-000241   2
刘东艳 133337-000037 中文:http://ir.yic.ac.cn/dyliu@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/dyliu@yic.ac.cn
2
瞿成利 133337-000028   2
廖春阳 133337-000239 中文:http://ir.yic.ac.cn/cyliao@yic.ac.cn
英文:http://ir.yic.ac.cn/EN/cyliao@yic.ac.cn
2
Next page
提示:左侧分类导航中的作者统计基于用户作品认领结果。

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace