Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Items/Page:    Sort:
污染场地修复生命周期评估程序与模型的研究进展 [期刊论文]
环境污染与防治, 2017, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 300-314
董璟琦;  张红振;  雷秋霜;  王金南;  吴舜泽;  骆永明;  张天柱
  |  
 
环境损害评估:构建中国制度框架 [期刊论文]
环境科学, 2014, 卷号: 35, 期号: 10, 页码: 4015-4030
张红振; 王金南; 牛坤玉; 董璟琦; 曹东; 张天柱; 骆永明
  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace