YIC-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Dynamic sediment discharge in the Hekou-Longmen region of Yellow River and soil and water conservation implications 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 56-66
作者:  Gao, Peng;  Deng, Jingcheng;  Chai, Xueke;  Mu, Xingmin;  Zhao, Guangju;  Shao, Hongbo;  Sun, Wenyi
浏览  |  Adobe PDF(2056Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/14  |  提交时间:2017/03/02
Sediment Discharge  Soil And Water Conservation  Erosive Rainfall  Yellow River  Eco-restoration  
Dynamic sediment discharge in the Hekou-Longmen region of Yellow River and soil and water conservation implications 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 56-66
作者:  Gao, Peng;  Deng, Jingcheng;  Chai, Xueke;  Mu, Xingmin;  Zhao, Guangju;  Shao, Hongbo;  Sun, Wenyi
浏览  |  Adobe PDF(2056Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:60/18  |  提交时间:2017/03/02
Sediment Discharge  Soil And Water Conservation  Erosive Rainfall  Yellow River  Eco-restoration  
The endogenous plant hormones and ratios regulate sugar and dry matter accumulation in Jerusalem artichoke in salt-soil 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 40-46
作者:  Li, Lingling;  Shao, Tianyun;  Yang, Hui;  Chen, Manxia;  Gao, Xiumei;  Long, Xiaohua;  Shao, Hongbo;  Liu, Zhaopu;  Rengel, Zed
浏览  |  Adobe PDF(990Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:86/52  |  提交时间:2017/03/02
Jerusalem Artichoke  Sugar  Endogenous Hormones  Tuber Formation  Salt-soil  
Applying hyperspectral imaging to explore natural plant diversity towards improving salt stress tolerance 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 90-99
作者:  Sytar, Oksana;  Brestic, Marian;  Zivcak, Marek;  Olsovska, Katarina;  Kovar, Marek;  Shao, Hongbo;  He, Xiaolan
浏览  |  Adobe PDF(1340Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/56  |  提交时间:2017/03/02
Salt Stress  Hyperspectral Imaging  Phenotyping  Imaging Techniques  Crop Improvement  
Integration into plant biology and soil science has provided insights into the total environment 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 579, 页码: 928-929
作者:  Shao, Hongbo;  Lu, Haiying;  Xu, Gang;  Brestic, Marian;  Shao, HB (reprint author), Jiangsu Acad Agr Sci, Inst Agrobiotechnol, Nanjing 210014, Jiangsu, Peoples R China. shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(264Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:83/37  |  提交时间:2017/03/08
Plant Biology  Salt-soil  Improvement And Efficient Utilization  Plant-centered Measures  Molecular Biology  
Soil enzymes as indicators of saline soil fertility under various soil amendments 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 237, 页码: 274-279
作者:  Liu Guangming;  Zhang Xuechen;  Wang Xiuping;  Shao Hongbo;  Yang Jingsong;  Wang Xiangping;  Shao, HB (reprint author), Jiangsu Acad Agr Sci, Inst Agrobiotechnol, Nanjing 210014, Jiangsu, Peoples R China. shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(1007Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:84/49  |  提交时间:2017/04/06
Organic Fertilizer  Microbial Inoculant  Soil Amelioration  Coastal Saline Soil  Enzyme Activity  
Study of the water transportation characteristics of marsh saline soil in the Yellow River Delta 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 574, 页码: 716-723
作者:  He, Fuhong;  Pan, Yinghua;  Tan, Lili;  Zhang, Zhenhua;  Li, Peng;  Liu, Jia;  Ji, Shuxin;  Qin, Zhaohua;  Shao, Hongbo;  Song, Xueyan;  Pan, YH;  Zhang, ZH (reprint author), Ludong Univ, Sch Resources & Environm Engn, Yantai 264025, Peoples R China. panxingxing@126.com;  zhangzh@163.com;  shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(1831Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:115/47  |  提交时间:2016/12/19
Accumulative Infiltration Capacity  Infiltration Rate  Accumulative Capillary Adsorbed Water Volume  Capillary Rise Rate  Marsh Saline Soil