YIC-IR

浏览/检索结果: 共3396条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Characteristics of soil C:N ratio and delta C-13 in wheat-maize cropping system of the North China Plain and influences of the Yellow River 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Shi, Huijin;  Wang, Xiujun;  Xu, Minggang;  Zhang, Haibo;  Luo, Yongming;  Wang, Xiujun(Beijing Normal Univ, Coll Global Change & Earth Syst Sci, Beijing 100875, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/04/20
Electrochemically active iron (III)-reducing bacteria in coastal riverine sediments 期刊论文
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 57, 期号: 12, 页码: 1045-1054
作者:  Zheng, Shiling;  Wang, Bingchen;  Li, Ying;  Liu, Fanghua;  Wang, Oumei;  Liu, Fanghua(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Biol Resources Utilizat, Yantai, Peoples R China);  Wang, Oumei(Binzhou Med Univ, 346 Guanhai Rd, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:71/0  |  提交时间:2018/03/14
Anaerosinus  Electrochemical Activity  Geobacteraceae  Iron (Iii)-reducing Bacteria  Riverine Sediment  
Functional Expression of the Arachis hypogaea L. Acyl-ACP Thioesterases AhFatA and AhFatB Enhances Fatty Acid Production in Synechocystis sp PCC6803 期刊论文
ENERGIES, 2017, 卷号: 10, 期号: 12
作者:  Chen, Gao;  Chen, Jun;  He, Qingfang;  Zhang, Yan;  Peng, Zhenying;  Fan, Zhongxue;  Bian, Fei;  Yu, Jinhui;  Qin, Song;  Chen, Gao(Shandong Acad Agr Sci, Biotechnol Res Ctr, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China);  Qin, Song(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Biol Resources Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2018/04/20
Fatty Acids  Gene Expression  Acyl-acyl Carrier Protein Thioesterases  Synechocystis Sp Pcc6803  
Distinct seasonality of chytrid-dominated benthic fungal communities in the neritic oceans (Bohai Sea and North Yellow Sea) 期刊论文
FUNGAL ECOLOGY, 2017, 卷号: 30, 页码: 55-66
作者:  Wang, Yaping;  Guo, Xiaohong;  Zheng, Pengfei;  Zou, Songbao;  Li, Guihao;  Gong, Jun
收藏  |  浏览/下载:72/0  |  提交时间:2018/09/19
Biogeography  Chytrids  Diversity  High Throughput Sequencing  Microbenthos  Zoosporic Fungi  
Characterization of syntrophic Geobacter communities using ToF-SIMS 期刊论文
BIOINTERPHASES, 2017, 卷号: 12, 期号: 5
作者:  Wei, Wenchao;  Zhang, Yanyan;  Komorek, Rachel;  Plymale, Andrew;  Yu, Rujia;  Wang, Bingchen;  Zhu, Zihua;  Liu, Fanghua;  Yu, Xiao-Ying;  Liu, Fanghua(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Utilizat, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China);  Yu, Xiao-Ying(Pacific Northwest Natl Lab, Earth & Biol Sci Directorate, Richland, WA 99354 USA)
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/01/10
Quantile Regression-Based Spatiotemporal Analysis of Extreme Temperature Change in China 期刊论文
JOURNAL OF CLIMATE, 2017, 卷号: 30, 期号: 24, 页码: 9897-9914
作者:  Gao, Meng;  Franzke, Christian L. E.;  Gao, Meng(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2018/04/20
Modulation of the efficiency of trace metal phytoremediation by Sedum plumbizincicola by microbial community structure and function 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2017, 卷号: 421, 期号: 1-2, 页码: 285-299
作者:  Hou, Jinyu;  Liu, Wuxing;  Wu, Longhua;  Hu, Pengjie;  Ma, Tingting;  Luo, Yongming;  Christie, Peter
收藏  |  浏览/下载:88/0  |  提交时间:2018/09/19
Microbial Community  Phytoremediation  Predicted Function  Sedum Plumbizincicola  Trace Metals  
Remote sensing retrieval of surface suspended sediment concentration in the Yellow River Estuary 期刊论文
CHINESE GEOGRAPHICAL SCIENCE, 2017, 卷号: 27, 期号: 6, 页码: 934-947
作者:  Zhan Chao;  Yu Junbao;  Wang Qing;  Li Yunzhao;  Zhou Di;  Xing Qinghui;  Chu Xiaojing;  Yu Junbao(Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2018/01/10
Surface Suspended Sediment Concentration (Sssc)  Water Spectral Reflectance  Cubic Model  Quantitative Remote Sensing Inversion  Yellow River Estuary  
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the lower atmosphere and surface waters of the Chinese Bohai Sea, Yellow Sea, and Yangtze River estuary 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 599, 页码: 114-123
作者:  Zhao, Zhen;  Tang, Jianhui;  Mi, Lijie;  Tian, Chongguo;  Zhong, Guangcai;  Zhang, Gan;  Wang, Shaorui;  Li, Qilu;  Ebinghaus, Ralf;  Xie, Zhiyong;  Sun, Hongwen
浏览  |  Adobe PDF(1929Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:167/62  |  提交时间:2017/09/05
Pfass  Air And Water  Environmental Concentrations  Yellow Sea  Pfoa  
Removing uranium (VI) from aqueous solution with insoluble humic acid derived from leonardite 期刊论文
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, 2017, 卷号: 180, 页码: 1-8
作者:  Meng, Fande;  Yuan, Guodong;  Larson, Steven L.;  Ballard, John H.;  Waggoner, Charles A.;  Arslan, Zikri;  Han, Fengxiang X.
收藏  |  浏览/下载:67/0  |  提交时间:2018/09/19
Uranium Contamination  Depleted Uranium  Leonardite  Humic Acid  Artificial Seawater  Desorption  Soil