YIC-IR

浏览/检索结果: 共2219条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Switchable zipper-like thermoresponsive molecularly imprinted polymers for selective recognition and extraction of estradiol 期刊论文
TALANTA, 2018, 卷号: 176, 页码: 187-194
作者:  Xiong, Huihuang;  Wu, Xiaqing;  Lu, Wenhui;  Fu, Junqing;  Peng, Hailong;  Li, Jinhua;  Wang, Xiaoyan;  Xiong, Hua;  Chen, Lingxin;  Xiong, Hua(Nanchang Univ, State Key Lab Food Sci & Technol, Nanchang 330047, Jiangxi, Peoples R China);  Chen, Lingxin(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/01/10
Molecularly Imprinted Polymers  Thermoresponsive  Zipper-like  Estradiol  Dispersive Solid-phase Extraction  
Removal of phenanthrene from coastal waters by green tide algae Ulva prolifera 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 609, 页码: 1322-1328
作者:  Zhang, Cui;  Lu, Jian;  Wu, Jun;  Luo, Yongming;  Lu, Jian(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/01/10
Ulva Prolifera  Green Tide  Phenanthrene  Natural Attenuation  Phytoremediation  Seawater  
GIS-based health assessment of the marine ecosystem in Laizhou Bay, China 期刊论文
MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 卷号: 125, 期号: 1-2, 页码: 242-249
作者:  Song, Debin;  Gao, Zhiqiang;  Zhang, Hua;  Xu, Fuxiang;  Zheng, Xiangyu;  Ai, Jinquan;  Hu, Xiaoke;  Huang, Guopei;  Zhang, Haibo;  Gao, Zhiqiang(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/04/20
The Laizhou Bay  Ecosystem Health  Geographic Information System (Gis)  Ahp  
Sustainable catalytic properties of silver nanoparticles supported montmorillonite for highly efficient recyclable reduction of methylene blue 期刊论文
APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 卷号: 150, 页码: 47-55
作者:  Wang, Ning;  Hu, Yunxia;  Zhang, Zongren;  Hu, Yunxia(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Res Ctr Coastal Environm Engn & Technol Shandong, CAS Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/01/10
Silver Nanoparticles  Montmorillonite  Dopamine  Catalytic Reduction  Methylene Blue  
Characteristics of soil C:N ratio and delta C-13 in wheat-maize cropping system of the North China Plain and influences of the Yellow River 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Shi, Huijin;  Wang, Xiujun;  Xu, Minggang;  Zhang, Haibo;  Luo, Yongming;  Wang, Xiujun(Beijing Normal Univ, Coll Global Change & Earth Syst Sci, Beijing 100875, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/04/20
Quantile Regression-Based Spatiotemporal Analysis of Extreme Temperature Change in China 期刊论文
JOURNAL OF CLIMATE, 2017, 卷号: 30, 期号: 24, 页码: 9897-9914
作者:  Gao, Meng;  Franzke, Christian L. E.;  Gao, Meng(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/04/20
Functional Expression of the Arachis hypogaea L. Acyl-ACP Thioesterases AhFatA and AhFatB Enhances Fatty Acid Production in Synechocystis sp PCC6803 期刊论文
ENERGIES, 2017, 卷号: 10, 期号: 12
作者:  Chen, Gao;  Chen, Jun;  He, Qingfang;  Zhang, Yan;  Peng, Zhenying;  Fan, Zhongxue;  Bian, Fei;  Yu, Jinhui;  Qin, Song;  Chen, Gao(Shandong Acad Agr Sci, Biotechnol Res Ctr, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China);  Qin, Song(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Biol Resources Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/04/20
Fatty Acids  Gene Expression  Acyl-acyl Carrier Protein Thioesterases  Synechocystis Sp Pcc6803  
Electrochemically active iron (III)-reducing bacteria in coastal riverine sediments 期刊论文
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 57, 期号: 12, 页码: 1045-1054
作者:  Zheng, Shiling;  Wang, Bingchen;  Li, Ying;  Liu, Fanghua;  Wang, Oumei;  Liu, Fanghua(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Biol Resources Utilizat, Yantai, Peoples R China);  Wang, Oumei(Binzhou Med Univ, 346 Guanhai Rd, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/03/14
Anaerosinus  Electrochemical Activity  Geobacteraceae  Iron (Iii)-reducing Bacteria  Riverine Sediment  
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the lower atmosphere and surface waters of the Chinese Bohai Sea, Yellow Sea, and Yangtze River estuary 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 599, 页码: 114-123
作者:  Zhao, Zhen;  Tang, Jianhui;  Mi, Lijie;  Tian, Chongguo;  Zhong, Guangcai;  Zhang, Gan;  Wang, Shaorui;  Li, Qilu;  Ebinghaus, Ralf;  Xie, Zhiyong;  Sun, Hongwen
浏览  |  Adobe PDF(1929Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:110/41  |  提交时间:2017/09/05
Pfass  Air And Water  Environmental Concentrations  Yellow Sea  Pfoa  
Remote sensing retrieval of surface suspended sediment concentration in the Yellow River Estuary 期刊论文
CHINESE GEOGRAPHICAL SCIENCE, 2017, 卷号: 27, 期号: 6, 页码: 934-947
作者:  Zhan Chao;  Yu Junbao;  Wang Qing;  Li Yunzhao;  Zhou Di;  Xing Qinghui;  Chu Xiaojing;  Yu Junbao(Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2018/01/10
Surface Suspended Sediment Concentration (Sssc)  Water Spectral Reflectance  Cubic Model  Quantitative Remote Sensing Inversion  Yellow River Estuary