YIC-IR

浏览/检索结果: 共278条,第51-60条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Need to link river management with estuarine wetland conservation: A case study in the Yellow River Delta, China 期刊论文
OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, 2017, 卷号: 146, 页码: 43-49
作者:  Zhou, Rui;  Li, Yunzhao;  Wu, Jingjing;  Gao, Meng;  Wu, Xiaoqing;  Bi, Xiaoli;  Bi, Xiaoli(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2018/01/10
River Management  Estuarine Wetland Conservation  Ecological Water Supplementation  Wetland Network  The Yellow River Delta  
Adsorptive Removal of Bisphenol A Using N-Doped Biochar Made of Ulva prolifera 期刊论文
WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 2017, 卷号: 228, 期号: 9
作者:  Lu, Jian;  Zhang, Cui;  Wu, Jun;  Luo, Yongming;  Wu, Jun(Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Key Lab Comprehens & Highly Efficient Utilizat Sa, Xining 810008, Qinghai, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/01/10
Ulvaprolifera  Algalbiochar  Coastal Zone  Endocrine-disrupting Chemicals  Adsorption  
Sesteralterin and Tricycloalterfurenes A-D: Terpenes with Rarely Occurring Frameworks from the Marine-Alga-Epiphytic Fungus Alternaria alternata k21-1 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2017, 卷号: 80, 期号: 9, 页码: 2524-2529
作者:  Shi, Zhen-Zhen;  Miao, Feng-Ping;  Fang, Sheng-Tao;  Liu, Xiang-Hong;  Yin, Xiu-Li;  Ji, Nai-Yun;  Ji, Nai-Yun(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/01/10
Elucidation of the molecular responses to waterlogging in Sesbania cannabina roots by transcriptome profiling 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Ren, Cheng-Gang;  Kong, Cun-Cui;  Yan, Kun;  Zhang, Hua;  Luo, Yong-Ming;  Xie, Zhi-Hong;  Xie, Zhi-Hong(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Biol & Utilizat Biol Resources Coastal Zo, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/01/10
A solid-contact potassium-selective electrode with MoO2 microspheres as ion-to-electron transducer 期刊论文
ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2017, 卷号: 982, 页码: 72-77
作者:  Zeng, Xianzhong;  Qin, Wei
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2017/09/05
Solid Contact  Ion-selective Electrode  Ion-to-electron Transducer  Moo2 Microspheres  Metallic Analogue  
Wide-Acidity-Range pH Fluorescence Probes for Evaluation of Acidification in Mitochondria and Digestive Tract Mucosa 期刊论文
ANALYTICAL CHEMISTRY, 2017, 卷号: 89, 期号: 16, 页码: 8509-8516
作者:  Chen, Guang;  Fu, Qiang;  Yu, Fabiao;  Ren, Rui;  Liu, Yuxia;  Cao, Ziping;  Li, Guoliang;  Zhao, Xianen;  Chen, Lingxin;  Wang, Hua;  You, Jinmao;  Yu, Fabiao(Qufu Normal Univ, Coll Chem & Chem Engn, Key Lab Life Organ Anal, Qufu 273165, Peoples R China);  Chen, Lingxin(Qufu Normal Univ, Coll Chem & Chem Engn, Key Lab Life Organ Anal, Qufu 273165, Peoples R China);  You, Jinmao(Qufu Normal Univ, Coll Chem & Chem Engn, Key Lab Life Organ Anal, Qufu 273165, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/01/10
Occurrence and spatial distribution of organophosphorus flame retardants and plasticizers in the Bohai and Yellow Seas, China 期刊论文
MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 卷号: 121, 期号: 1-2, 页码: 331-338
作者:  Zhong, Mingyu;  Tang, Jianhui;  Mi, Lijie;  Li, Fei;  Wang, Runmei;  Huang, Guopei;  Wu, Huifeng;  Tang, Jianhui(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/01/10
Tris(2-chloroethyl) Phosphate (Tcep)  Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate (Tcpp)  Triphenylphosphine Oxide (Tppo)  Source  Fate  
Effect of tea saponin on ephyrae and polyps of the moon jellyfish Aurelia sp 1 期刊论文
PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 8
作者:  Dong, Zhijun;  Sun, Tingting;  Liang, Likun;  Wang, Lei;  Dong, Zhijun(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/01/10
Humic substances as a washing agent for Cd-contaminated soils 期刊论文
CHEMOSPHERE, 2017, 卷号: 181, 页码: 461-467
作者:  Meng, Fande;  Yuan, Guodong;  Wei, Jing;  Bi, Dongxue;  Ok, Yong Sik;  Wang, Hailong;  Yuan GD(袁国栋)
浏览  |  Adobe PDF(448Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:75/35  |  提交时间:2017/08/23
Cadmium  Calcium Hydroxide  Leonardite  Soil Remediation  Soil Washing  
Occurrences and distribution characteristics of organophosphate esters flame retardants and plasticizers in the sediment of the Bohai and Yellow Seas, China 期刊论文
Science of the total Environment, 2017, 卷号: 615, 页码: 1305-1311
作者:  Zhong MY;  Wu HF;  Mi WY;  Li F;  Ji CL;  Ebinghaus R;  Tang JH;  Xie ZY
浏览  |  Adobe PDF(1098Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/26  |  提交时间:2017/12/15