Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Filters        
Items/Page:    Sort:
渤海海峡跨海通道建设对环渤海地区海洋功能区划的影响 [期刊论文]
海洋开发与管理  , 2008, 卷号: 26, 期号: 07  , 页码: 109-115
吴晓青; 程国山; 王雪燕
Adobe PDF(439Kb)  |  
 
渤海海峡跨海通道对环渤海地区的环境效应研究初探 [期刊论文]
鲁东大学学报(哲学社会科学版)  , 2008, 卷号: 26, 期号: 04  , 页码: 33-36
吴晓青; 王雪燕; 程国山
Adobe PDF(192Kb)  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace