YIC-IR

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Coupling between Nitrogen Fixation and Tetrachlorobiphenyl Dechlorination in a Rhizobium-Legume Symbiosis 期刊论文
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 卷号: 52, 期号: 4, 页码: 2217-2224
作者:  Wang, Xiaomi;  Teng, Ying;  Tu, Chen;  Luo, Yongming;  Greening, Chris;  Zhang, Ning;  Dai, Shixiang;  Ren, Wenjie;  Zhao, Ling;  Li, Zhengao
收藏  |  浏览/下载:153/0  |  提交时间:2018/04/20