YIC-IR

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Characterization and engineering of a dual-function diacylglycerol acyltransferase in the oleaginous marine diatom Phaeodactylum tricornutum 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2018, 卷号: 11
作者:  Cui, Yulin;  Zhao, Jialin;  Wang, Yinchu;  Qin, Song;  Lu, Yandu;  Qin, Song(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Biol Resource Utilizat, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China);  Lu, Yandu(Hainan Univ, Coll Oceanol, State Key Lab Marine Resource Utilizat South Chin, Haikou 570228, Hainan, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:237/0  |  提交时间:2018/04/20
Phaeodactylum Tricornutum  Ws/dgat  Tag  Wax Ester  Metabolic Engineering  
Cloning and characterization of a novel diacylglycerol acyltransferase from the diatom Phaeodactylum tricornutum 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, 2013, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 1509-1512
作者:  Cui, Yulin;  Zheng, Guoting;  Li, Xueqin;  Lin, Hanzhi;  Jiang, Peng;  Qin, Song
浏览  |  Adobe PDF(143Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/13  |  提交时间:2016/04/12
Acyl-coa:Diacylglycerol Acyltransferase (Dgat)  Heterologous Expression  Phaeodactylum Tricornutum  Triacyglycerol (Tag)  
Toxic effects of environment-friendly antifoulant nonivamide on Phaeodactylum tricornutum 期刊论文
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2013, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 802-809
作者:  Zhou, Jun;  Yang, Cuiyun;  Wang, Jianhua;  Sun, Pengcheng;  Fan, Ping;  Tian, Kai;  Liu, Sujing;  Xia, Chuanhai
浏览  |  Adobe PDF(220Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:572/81  |  提交时间:2013/08/14
Antifoulant  Nonivamide  Phaeodactylum Tricornutum  Reactive Oxygen Species  
Allelochemical ethyl 2-methyl acetoacetate (EMA) induces oxidative damage and antioxidant responses in Phaeodactylum tricornutum 期刊论文
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, 2011, 卷号: 100, 期号: 1, 页码: 93-103
作者:  Yang, Cui-Yun;  Liu, Su-Jing;  Zhou, Shi-Wei;  Wu, Hui-Feng;  Yu, Jun-Bao;  Xia, Chuan-Hai
浏览  |  Adobe PDF(354Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1184/417  |  提交时间:2011/07/22
Phaeodactylum Tricornutum  Ethyl 2-mEthyl Acetoacetate  Reactive Oxygen Species  Malondialdehyde  Antioxidant Enzyme