YIC-IR

浏览/检索结果: 共82条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Distribution of carbon, nitrogen and phosphorus in coastal wetland soil related land use in the Modern Yellow River Delta 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6, 页码: 37940-
作者:  Yu, Junbao;  Zhan, Chao;  Li, Yunzhao;  Zhou, Di;  Fu, Yuqin;  Chu, Xiaojing;  Xing, Qinghui;  Han, Guangxuan;  Wang, Guangmei;  Guan, Bo;  Wang, Qing;  Yu, JB;  Wang, Q (reprint author), Ludong Univ, Coll Resource & Environm Engn, Yantai 264025, Peoples R China.;  Yu, JB (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Processes & Ecol Remedia, Yantai 264003, Peoples R China. Email:junbao.yu@gmail.com;  schingwang@126.com
浏览  |  Adobe PDF(1818Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:120/43  |  提交时间:2016/12/19
Spatial-distribution Characteristics  Organic-carbon  Storage Changes  China  Sediments  Water  Ecosystem  Dynamics  Estuary  Matter  
Bacterial community structure and function shift along a successional series of tidal flats in the Yellow River Delta 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6, 页码: 36550
作者:  Lv, Xiaofei;  Ma, Bin;  Yu, Junbao;  Chang, Scott X.;  Xu, Jianming;  Li, Yunzhao;  Wang, Guangmei;  Han, Guangxuan;  Bo, Guan;  Chu, Xiaojing;  Yu, JB (reprint author), Ludong Univ, Coll Resource & Environm Engn, Yantai 264025, Peoples R China. Email:junbao.yu@gmail.com
浏览  |  Adobe PDF(1296Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/23  |  提交时间:2016/12/19
Soil Microbial Communities  Carbon Sequestration  Metagenomic Analysis  Cyanobacterial Mats  Rhizosphere Soil  Seasonal-changes  Salt-marsh  Coastal  Diversity  Ecosystem  
Coastal economic vulnerability to sea level rise of Bohai Rim in China 期刊论文
NATURAL HAZARDS, 2016, 卷号: 80, 期号: 2, 页码: 1231-1241
作者:  Wu, T;  Hou, XY;  Chen, Q;  Hou, XY (reprint author), Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai, Peoples R China. xyhou@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/24  |  提交时间:2016/12/18
Coastal Economic Vulnerability  Relative Sea Level Rise  Shoreline  Bohai Rim  China  
Global Gene Expression of Kosteletzkya virginica Seedlings Responding to Salt Stress 期刊论文
PLOS ONE, 2015, 卷号: 10, 期号: 4, 页码: e0124421
作者:  Tang, Xiaoli;  Wang, Hongyan;  Shao, Chuyang;  Shao, Hongbo;  Shao, HB (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Key Lab Coastal Biol & Bioresources Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China. shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(1358Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/34  |  提交时间:2015/07/30
Transcription Factor  Salinity Tolerance  Betula-platyphylla  Seashore Mallow  Arabidopsis  Drought  Cold  Acid  Biodiesel  Profile  
Changes of Soil Particle Size Distribution in Tidal Flats in the Yellow River Delta 期刊论文
PLOS ONE, 2015, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: e0121368
作者:  Lyu, Xiaofei;  Yu, Junbao;  Zhou, Mo;  Ma, Bin;  Wang, Guangmei;  Zhan, Chao;  Han, Guangxuan;  Guan, Bo;  Wu, Huifeng;  Li, Yunzhao;  Wang, De;  Yu, JB (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai, Shandong, Peoples R China. junbao.yu@gmail.com
浏览  |  Adobe PDF(3498Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:229/41  |  提交时间:2015/07/31
Land-use Types  Fractal Features  Spatial-patterns  China  Sediment  Wetland  Fragmentation  Variability  Accretion  Salinity  
Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals 期刊论文
PLOS ONE, 2015, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: -
作者:  Gao, Xuelu;  Zhuang, Wen;  Chen, Chen-Tung Arthur;  Zhang, Yong;  Gao, XL (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai, Shandong, Peoples R China. xlgao@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1178Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:153/47  |  提交时间:2015/07/31
Sequential Extraction Procedure  Acid-volatile Sulfide  Surface Sediments  Trace-metals  Pollution Status  Yellow Sea  Physicochemical Properties  Environmental-quality  Marine-sediments  South China  
Spatial Diversity of Bacterioplankton Communities in Surface Water of Northern South China Sea 期刊论文
PLOS ONE, 2014, 卷号: 9, 期号: 11, 页码: e113014
作者:  Li, Jialin;  Li, Nan;  Li, Fuchao;  Zou, Tao;  Yu, Shuxian;  Wang, Yinchu;  Qin, Song;  Wang, Guangyi;  Qin, S (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Bioresource Utilizat, Yantai, Peoples R China. sqin@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1426Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:293/83  |  提交时间:2015/07/30
Bacterial Communities  Phytoplankton Growth  Nutrient Limitation  Microbial Diversity  Marine-sediments  Pearl River  Late Summer  Ocean  Abundance  Coastal  
Agricultural reclamation effects on ecosystem CO2 exchange of a coastal wetland in the Yellow River Delta 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2014, 卷号: 196, 页码: 187-198
作者:  Han, Guangxuan;  Xing, Qinghui;  Yu, Junbao;  Luo, Yiqi;  Li, Dejun;  Yang, Liqiong;  Wang, Guangmei;  Mao, Peili;  Xie, Baohua;  Mikle, Nate;  Yu, JB (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China. gxhan@yic.ac.cn;  jbyu@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1422Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:262/93  |  提交时间:2015/07/31
Eddy Covariance  Ecosystem Co2 Exchange  Coastal Wetlands  Agricultural Reclamation  Yellow River Delta  
Comparison of arsenic and heavy metals contamination between existing wetlands and wetlands created by river diversion in the Yellow River estuary, China 期刊论文
ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2014, 卷号: 72, 期号: 5, 页码: 1667-1681
作者:  Xie, Zhenglei;  Zhao, Guosong;  Sun, Zhigao;  Liu, Jiyuan;  Liu, JY (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Geog Sci & Nat Resources Res, Beijing 100101, Peoples R China. xzl2121@163.com;  liujy@igsnrr.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(2939Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:646/61  |  提交时间:2015/07/31
Heavy Metal Contamination  Coastal Wetland Soils  Pollution Assessment  Yellow River Delta Natural Reserve  
Characterizing land condition variability in Northern China from 1982 to 2011 期刊论文
ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2014, 卷号: 72, 期号: 3, 页码: 663-676
作者:  An, Youzhi;  Gao, Wei;  Gao, Zhiqiang;  Gao, ZQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China. anyouzhi@163.com;  gaoland@gmail.com
浏览  |  Adobe PDF(5630Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:195/84  |  提交时间:2015/07/31
Ndvi  Land Degradation  Linear Trend Analysis  Climate Change