YIC-IR

浏览/检索结果: 共13条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Magnetic copper-based metal organic framework as an effective and recyclable adsorbent for removal of two fluoroquinolone antibiotics from aqueous solutions 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2018, 卷号: 528, 页码: 360-371
作者:  Wu, Gege;  Ma, Jiping;  Li, Shuang;  Guan, Jing;  Jiang, Bo;  Wang, Liyan;  Li, Jinhua;  Wang, Xiaoyan;  Chen, Lingxin
收藏  |  浏览/下载:88/0  |  提交时间:2018/09/13
Fluoroquinolone antibiotics  Metal-organic frameworks  Magnetic separation  Adsorption  Removal  Aqueous solutions  
A visible-light-driven heterojuncted composite WO3/Bi12O17Cl2: Synthesis, characterization, and improved photocatalytic performance 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2018, 卷号: 510, 页码: 20-31
作者:  Zheng, Jiaojiao;  Chang, Fei;  Jiao, Mingzhi;  Xu, Quan;  Deng, Baoqing;  Hu, Xuefeng;  Chang, Fei(Univ Shanghai Sci & Technol, Sch Environm & Architecture, Shanghai 200093, Peoples R China);  Hu, Xuefeng(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:83/0  |  提交时间:2018/01/10
Bi12o17cl2  Wo3  Composite  Heterojunction  Photocatalytic  Degradation  
One-pot synthesis of magnetic iron oxide nanoparticle-multiwalled carbon nanotube composites for enhanced removal of Cr(VI) from aqueous solution 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2017, 卷号: 505, 页码: 1134-1146
作者:  Lu, Wenhui;  Li, Jinhua;  Sheng, Yanqing;  Zhang, Xinshen;  You, Jinmao;  Chen, Lingxin;  Li, Jinhua(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China);  Chen, Lingxin(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2018/01/10
Cr(Vi)  Multiwalled Carbon Nanotubes  Nanocomposites  Magnetic Separation  Adsorption  Removal  
Synthesis, characterization, and visible-light-driven photocatalytic performance of W-SBA15 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2016, 卷号: 468, 页码: 284-291
作者:  Chang, F;  Wang, J;  Luo, JR;  Sun, JR;  Hu, XF;  Chang, F (reprint author), Univ Shanghai Sci & Technol, Sch Environm & Architecture, Shanghai 200093, Peoples R China.;  Hu, XF (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Processes & Ecol Re, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China. feichang@usst.edu.cn;  xfhu@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(2566Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/22  |  提交时间:2016/05/24
W-sba15  Photocatalysis  Rhodamine b  Mechanism  2  4-dichlorophenol  
Poly(vinyl pyrrolidone)-assisted hydrothermal synthesis and enhanced visible-light photocatalytic performance of oxygen-rich bismuth oxychlorides 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2015, 卷号: 459, 页码: 136-145
作者:  Chang, Fei;  Luo, Jieru;  Wang, Xiaofang;  Xie, Yunchao;  Deng, Baoqing;  Hu, Xuefeng;  Chang, F (reprint author), Univ Shanghai Sci & Technol, Sch Environm & Architecture, Shanghai 200093, Peoples R China. feichang@usst.edu.cn;  xfhu@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(3346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/25  |  提交时间:2016/06/05
Bi12o17cl2  Poly(Vinyl Pyrrolidone)  Photocatalysis  Rhodamine b  Mechanism  2  4-dichlorophenol  
Simultaneous removal of arsenate and arsenite by a nanostructured zirconium-manganese binary hydrous oxide: Behavior and mechanism 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2013, 卷号: 397, 页码: 137-143
作者:  Zhang, Gaosheng;  Khorshed, Alam;  Chen, J. Paul
浏览  |  Adobe PDF(569Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:667/148  |  提交时间:2013/08/15
Zr-mn Binary Hydrous Oxide  Arsenate  Arsenite  Adsorption  Oxidation  
Arsenate uptake and arsenite simultaneous sorption and oxidation by Fe-Mn binary oxides: Influence of Mn/Fe ratio, pH, Ca2+, and humic acid 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2012, 卷号: 366, 期号: 1, 页码: 141-146
作者:  Zhang, Gaosheng;  Liu, Huijuan;  Qu, Jiuhui;  Jefferson, William
浏览  |  Adobe PDF(399Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1371/251  |  提交时间:2012/06/13
Fe-mn Binary Oxides  Arsenic  Sorption  Oxidation  
Adsorptive removal of arsenic from water by an iron-zirconium binary oxide adsorbent 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2011, 卷号: 358, 期号: 1, 页码: 230-237
作者:  Ren, Zongming;  Zhang, Gaosheng;  Chen, J. Paul
浏览  |  Adobe PDF(814Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1354/523  |  提交时间:2011/07/22
Fe-zr Binary Oxide  Arsenate  Arsenite  Adsorption  Removal  
The activity and selectivity of catalytic peroxide oxidation of chlorophenols over Cu-Al hydrotalcite/clay composite 期刊论文
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2011, 卷号: 357, 期号: 2, 页码: 447-452
作者:  Zhou, Shiwei;  Gu, Chuantao;  Qian, Zhenying;  Xu, Jinguang;  Xia, Chuanhai
浏览  |  Adobe PDF(381Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1115/381  |  提交时间:2011/07/22
Catalytic Wet Peroxide Oxidation (Cwpo)  Selective Oxidation  Copper-based Catalyst  Hydrotalcite/clay Composite  Chlorophenol (Cp)  
Adsorptive removal of arsenic from water by an iron–zirconium binary oxide adsorbent 期刊论文
Journal of Colloid and Interface Science, 2011, 卷号: 358, 期号: 1, 页码: 230-237
Zongming Ren, Gaosheng Zhang*, J. Paul Chen
浏览  |  Adobe PDF(814Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1076/416  |  提交时间:2012/10/17