Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-3 of 3)

Items/Page:    Sort:
关于加强面源污染治理的建议 [期刊论文]
中国发展, 2016, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 88-89
姜德娟
View  |  Adobe PDF(112Kb)  |  
 
蓝黄战略交融,推进“蓝、黄”区域经济一体化的对策研究 [期刊论文]
中国发展, 2013, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: 76-79
王敏; 王传远
Adobe PDF(325Kb)  |  
 
“蓝、黄”经济区发展低碳经济的对策研究 [期刊论文]
中国发展, 2012, 卷号: 12, 期号: 1, 页码: 7-10
王敏; 王传远
Adobe PDF(209Kb)  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace