Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Items/Page:    Sort:
1976—2015年黄河三角洲人工沟渠时空演变及驱动机制 [期刊论文]
鲁东大学学报(自然科学版), 2017, 卷号: 33, 期号: 1, 页码: 74-77
宗敏;  王光镇;  韩广轩;  栗云召;  赵敏
Adobe PDF(493Kb)  |  
 
2002-2014年黄河口调水调沙特征分析 [期刊论文]
山东林业科技, 2015, 期号: 6, 页码: 23-25
吴立新;  赵敏;  李建文;  贺文君
View  |  Adobe PDF(410Kb)  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace