Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Items/Page:    Sort:
GIS 空间分析支持下渤海近岸海域海洋功能区划 [期刊论文]
海岸科学, 2015, 卷号: 第2卷, 期号: 第1期, 页码: 44-47
晁晖 刘欣 王婧
  |  
 
渤海海峡跨海通道建设对环渤海地区海洋功能区划的影响 [期刊论文]
海洋开发与管理  , 2008, 卷号: 26, 期号: 07  , 页码: 109-115
吴晓青; 程国山; 王雪燕
  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace