Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-3 of 3)

Items/Page:    Sort:
新型电极检测海岸带水体溶解态总铁研究 [学位论文]
硕士, 北京: 中国科学院大学, 2017
朱云
  |  
 
改进国标方法检测海岸带水体铁的研究 [期刊论文]
环境科学与管理, 2017, 卷号: 42, 期号: 2, 页码: 1-2
王晨晨;  潘大为;  韩海涛;  林明月;  胡雪萍;  朱云
Adobe PDF(207Kb)  |  
 
烟台近海水体不同形态铁的检测分析 [期刊论文]
环境化学, 2016, 卷号: 35, 期号: 2, 页码: 297-304
林明月;  潘大为;  胡雪萍;  朱云;  韩海涛;  李菲
View  |  Adobe PDF(1907Kb)  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace