Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-1 of 1)

Items/Page:    Sort:
一种负载的金属催化剂的制备方法 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2015, 公开日期: 2016-05-11
胡云霞;  王宁;  张宗仁;  刘中云;  周宗尧;  刘彩锋

 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace