Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Items/Page:    Sort:
镉和砷对不同发育阶段紫贻贝毒理效应的组学研究 [学位论文]
博士, 北京: 中国科学院大学, 2017
于德良
  |  
 
海岸带污染物联合毒性的预测及评价 [期刊论文]
海岸科学, 2015, 卷号: 第2卷, 期号: 第1期, 页码: 27-36
于德良 李斐 吴惠丰 赵建民
  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace