YIC-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Manila clam Venerupis philippinarum as a biomonitor to metal pollution 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, 2013, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 65-74
作者:  Wu Huifeng;  Ji Chenglong;  Wang Qing;  Liu Xiaoli;  Zhao Jianmin;  Feng Jianghua
浏览  |  Adobe PDF(710Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:458/113  |  提交时间:2013/08/15
Manila Clam  Venerupis Philippinarum  Biomonitor  Biomarker  Metabolomics  
Toxicological Effects Induced by Cadmium in Gills of Manila Clam Ruditapes philippinarum Using NMR-Based Metabolomics 期刊论文
CLEAN-SOIL AIR WATER, 2011, 卷号: 39, 期号: 11, 页码: 989-995
作者:  Zhang, Linbao;  Liu, Xiaoli;  You, Liping;  Zhou, Di;  Yu, Junbao;  Zhao, Jianmin;  Feng, Jianghua;  Wu, Huifeng
浏览  |  Adobe PDF(440Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:836/182  |  提交时间:2012/03/06
Biomarker  Cadmium  Manila Clam  Metabolomics  Toxicological Effect  
Benzo(a)pyrene-induced metabolic responses in Manila clam Ruditapes philippinarum by proton nuclear magnetic resonance (H-1 NMR) based metabolomics 期刊论文
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2011, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 218-225
作者:  Zhang, Linbao;  Liu, Xiaoli;  You, Liping;  Zhou, Di;  Wang, Qing;  Li, Fei;  Cong, Ming;  Li, Lianzhen;  Zhao, Jianmin;  Liu, Dongyan;  Yu, Junbao;  Wu, Huifeng
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2016/04/24
Benzo(a)Pyrene  Toxicological Effects  Biomarker  Manila Clam  Nmr  Metabolomics  
Assessment of Clam Ruditapes philippinarum as Heavy Metal Bioindicators Using NMR-Based Metabolomics 期刊论文
CLEAN-SOIL AIR WATER, 2011, 卷号: 39, 期号: 8, 页码: 759-766
作者:  Liu, Xiaoli;  Zhang, Linbao;  You, Liping;  Yu, Junbao;  Cong, Ming;  Wang, Qing;  Li, Fei;  Li, Lianzhen;  Zhao, Jianmin;  Li, Chenghua;  Wu, Huifeng
浏览  |  Adobe PDF(600Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1023/241  |  提交时间:2011/11/11
Bioindicator  Manila Clam  Mercury  Metabolomics  Nmr  
Metabolic responses in gills of Manila clam Ruditapes philippinarum exposed to copper using NMR-based metabolomics 期刊论文
MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2011, 卷号: 72, 期号: 1-2, 页码: 33-39
作者:  Zhang, Linbao;  Liu, Xiaoli;  You, Liping;  Zhou, Di;  Wu, Huifeng;  Li, Lianzhen;  Zhao, Jianmin;  Feng, Jianghua;  Yu, Junbao
浏览  |  Adobe PDF(621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:922/278  |  提交时间:2012/03/06
Copper  Heavy Metal  Toxicity  Metabolites  Biomarkers  Manila Clam  Bioindicator  Metabolomics  
Toxicological responses to acute mercury exposure for three species of Manila clam Ruditapes philippinarum by NMR-based metabolomics 期刊论文
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2011, 卷号: 31, 期号: 2, 页码: 323-332
作者:  Liu, Xiaoli;  Zhang, Linbao;  You, Liping;  Cong, Ming;  Zhao, Jianmin;  Wu, Huifeng;  Li, Chenghua;  Liu, Dongyan;  Yu, Junbao
浏览  |  Adobe PDF(632Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1365/487  |  提交时间:2011/07/22
Manila Clam  Bioindicator  Heavy Metal  Nmr  Metabolomics  
Differential toxicological effects induced by mercury in gills from three pedigrees of Manila clam Ruditapes philippinarum by NMR-based metabolomics 期刊论文
ECOTOXICOLOGY, 2011, 卷号: 20, 期号: 1, 页码: 177-186
作者:  Liu, Xiaoli;  Zhang, Linbao;  You, Liping;  Yu, Junbao;  Zhao, Jianmin;  Li, Lianzhen;  Wang, Qing;  Li, Fei;  Li, Chenghua;  Liu, Dongyan;  Wu, Huifeng
浏览  |  Adobe PDF(555Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1921/239  |  提交时间:2011/07/22
Manila Clam  Bioindicator  Mercury  Nmr  Metabolomics