YIC-IR
Current Search none
Filters none
 1-20 of 170
中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 101 海岸带生物学与生物资源利用所重点实验室 37 环境监测管理与技术   13
海岸带信息集成与综合管理实验室 12 海岸带环境工程技术研究中心 5 生态学杂志   2
生态环境学报   2 Bai, Junhong; Wang, Junjing; Yan, Denghua; Gao, Haifeng; Xiao, Rong; Shao, Hongbo; Ding, Qiuyi 1 Bai, Junhong; Ye, Xiaofei; Zhi, Yuan; Gao, Haifeng; Huang, Laibin; Xiao, Rong; Shao, Hongbo 1
Bi, Xiaoli; Liu, Fengqiao; Pan, Xubin 1 Chang, Fei; Zhang, Min; Wang, Gang; Shi, Wenjian; Hu, Xuefeng 1 Chen, Jing; Pan, Gang 1
Chen, Qiao; Song, Zhaojun; Lu, Qingshui; Wang, Min; Feng, Jianguo; Tian, Hong; Liu, Jingyuan; Li, Xiaohui; Zhang, Rui 1 Chen, Yan; Ding, Jiawang; Qin, Wei 1 Cong, Ming; Wu, Huifeng; Liu, Xiaoli; Zhao, Jianmin; Wang, Xuan; Lv, Jiasen; Hou, Lin 1
Cui, Hongli; Wang, Yipeng; Wang, Yinchu; Qin, Song 1 Department of Science and Technology of Shandong Province of China[GG201709290055] 1 Discipline Construction Guide Foundation in Harbin Institute of Technology at Weihai[WH20160205] 1
Dong, Zhijun; Liu, Dongyan; Wang, Yujue; Di, Baoping; Song, Xiukai; Shi, Yajun 1 Du, Jianguo; Wang, Chuanyuan; Wang, Wanchun; Cui, Yueju; Zhang, Weibin 1